Nie jed­en z nas zasta­na­wiał się kie­dyś nad aktyw­no­ścią fizyczną taką, przy któ­rej czło­wiek mógłby się zmę­czyć, a jed­no­cze­śnie zre­lak­so­wać. Bar­dzo dobrym spor­tem jest nor­dic wal­king czyli cho­dze­nie z kij­kami. Kto już cho­dził ten wie, że jest to dobra czyn­ność dla każ­dej osoby w każ­dym wieku. Jak dobrać kije tak, aby nie zro­bić sobie urazu oraz by dobrze wyko­ny­wać to ćwi­cze­nie? Jeśli chce­cie się dowie­dzieć to zapra­szam do arty­kułu. 

Kije nor­dic wal­king – regu­lo­wane

Jeśli dopiero zaczy­nasz przy­godę z nor­dic wal­kingiem to jedną z naj­lep­szych opcji dla Cie­bie, są kijki regu­lo­wane. Dzięki temu uła­twie­niu możesz dosto­so­wać dłu­gość kijka do swo­jej wyso­ko­ści. Dodat­kowo łatwiej będzie Ci dosto­so­wać się oraz wybadać, w którym momen­cie naj­le­piej Ci się cho­dzi.

Nie będziesz musiał kupo­wać róż­nych kij­ków i spraw­dzać, dzięki czemu zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze. 

Nor­dic wal­king – dla­czego warto?

Myślę, że naprawdę warto cho­dzić z kij­kami. Jest to coś podob­nego do spa­ceru, tyle tylko że trzy­masz w rękach kije i musisz się nimi odpy­chać od ziemi. Powo­duje to, że musisz wię­cej siły oraz ener­gii wydo­być ze swo­jego ciała, dzięki czemu spa­lasz masę kalo­rii i pobu­dzasz więk­szą ilość mię­śni do pracy. 

W jaki spo­sób cho­dzić z kij­kami?

To, co jest ważne to odpo­wied­nie dobra­nie kij­ków. Jeśli jesteś począt­ku­ją­cym to wybierz kije nor­dic wal­king regu­lo­wane dostępne w sklepie krakowsport.pl . Kolej­nym ele­men­tem jest pra­wi­dłowe cho­dze­nie z nimi, czyli musisz naprze­mien­nie poru­szać rękami i nogami. To jest coś natu­ral­nego dla nas, ale na początku może oka­zać się to trudne. Następ­nie trzeba mocno się nimi odpy­chać od ziemi, nie wolno go włó­czyć za sobą lub sto­so­wać go do ase­ku­ra­cji.

To błąd. Trzeci ele­ment, który jest ważny już na początku to mocne trzy­ma­nie kijka na uchwy­cie. Dzięki temu możemy się dobrze i mocno odbić od ziemi. Ostatni ele­ment to otwar­cie ręki i wypusz­cze­nie kija na linii bio­der, wtedy gdy ręka jest z tyłu. Pozwoli to na pobu­dze­nie więk­szej ilo­ści mię­śni.

Nie musisz się mar­twić, że kijek Ci uciek­nie, ponie­waż posiada spe­cjal­nie zapro­jek­to­waną rączkę tak, by tego nie zro­bić.